Odborná publikace vysvětluje, proč fungují pouze tři vztahy z pěti

Většina lidí žije partnerským životem neboli jinými slov v páru. Všichni samozřejmě víme, že takový život má své výhody, ale i nevýhody a že pro spokojený partnerský život je zapotřebí tolerance, trpělivost i dobrá komunikace, jinak se dříve nebo později objeví více či méně závažné problémy. I z tohoto důvodu existuje velká řada nejrůznějších odborných publikací a studií, které se partnerským životem zabývají. V nedávné době byly publikovány výsledky vědecké práce Gottmanova institutu, které jdou založeny na více než čtyřicet let trvajícím výzkumu. Na základě něj vědci z tohoto institutu páry rozdělili do pěti různých typů, zároveň ale uvedli, že pouze tři z těchto pěti typů splňují podmínky pro fungující a spokojený vztah.

Páry vyhýbající se konfliktům

Prvním typem párů jsou ty, které staví svůj vztah na společných zájmech a minimalizaci snah o přesvědčení partnera k něčemu jinému, než on sám chce. Tyto páry se snaží o nastavení určité rovnováhy mezi vzájemnou závislostí na sobě a zároveň nezávislostí. Mají svá pravidla a hranice, jde vlastně o dva samostatné jedince, kteří se v některých oblastech prolínají. Hlavním cílem je vyhnutí se jakýmkoli problémům a konfliktům.

Těkavé páry a ověřovací páry

Pro tyto dvojice je charakteristická emotivnost, proto u nich nejsou výjimečné ani hádky. Většinou se ale jejich rozhovory nesou v duchu smíchu a zábavy. V případě ověřovacích párů jde o jakýsi pomyslný kompromis mezi páry těkavými a páry vyhýbajícími se konfliktům. Kladou velký důraz na podporu a porozumění partnera, dokáží se vcítit do jeho pocitů a potřeb. Tyto dva typy párů společně s prvním uvedeným podle vědců splňují charakteristiky fungujícího páru, neboť všechny oceňují komunikaci, partnerství a společnost druhého.

Nepřátelské páry a oddělené páry

Tímto pojmem se označují dvojice, které se zdají být za všech okolností defenzivní vůči všemu, každý z páru lpí na svém úhlu pohledu, a má tak potíže nejen ustoupit, ale i jen o věcech debatovat. Oddělené páry vlastně nejsou páry, jde o dvojice, které na sebe během konfliktu útočí a zůstávají v atmosféře emocionálního odstupu. Není tak divu, že podle odborníků páry nepřátelské a oddělené nejsou funkční.

Obrázky: Pixabay