Lidé trpící dyslexií vyžadují specifický přístup a pochopení. Příznaky této poruchy se výrazně liší podle věku

Navzdory skutečnosti, že dyslexie je poměrně běžná a způsobuje mnoho problémů u velké spousty lidí, stále se najdou tací, kteří ji nerespektují a nemají pochopení pro lidi, kteří jí trpí. Lidé (a zejména děti) s dyslexií se musí každodenně vyrovnávat s různými tlaky a výzvami. Existuje navíc poměrně velké procento lidí, kteří ani netuší, že dyslexií trpí, a své potíže svalují na něco jiného.

Existují různé stupně závažnosti a různé typy dyslexie

Mnoho lidí pociťuje příznaky úplně jiným způsobem. Ale pro ty, kteří dyslexii netrpí, může být obtížné přesně pochopit, jak dyslektik čte a rozumí jazyku obecně.

Simulátor

Victor Widell tak na svém webu vytvořil jednoduchý „simulátor“ dyslexie, kde lze v jednoduchém textu vidět různé rozdíly ve slovech podle toho, jak je vnímá člověk s dyslexií. Jedná se o text napsaný v angličtině, ale když se podíváte na to, jak se každé slovo může změnit v očích dyslektika, snadněji i vy pochopíte, co to znamená žít s tímto omezením.

Příznaky podle věku

Dyslexie se nejčastěji diagnostikuje už v dětství, ale může se stát, že není odhalena až do dospělosti, byť dnes je to spíše vzácné. Příznaky se ale značně liší podle toho, v jakém věku se dítě zrovna nachází.

Pokud má dítě jeden nebo dva z následujících příznaků, nemusí to nutně znamenat, že má dyslexii. Je však vhodné v takovém případě navštívit odborníka, který může stanovit, odkud jeho potíže pramení a jak se dají řešit.

Příznaky v předškolním věku

 • Mluví později než většina dětí
 • Má větší potíže s vyslovováním slov než ostatní děti
 • Pomalu rozvíjí svou slovní zásobu o nová slova a je pro něj těžké si zapamatovat nové slovo
 • Má potíže naučit se abecedu, čísla, dny v týdnu, barvy, tvary, jak se, co píše atd.
 • Má potíže recitovat jednoduché básně nebo rýmované říkanky

Příznaky od školky do 9-10 let

 • Má potíže se čtením jednotlivých slov, která nejsou obklopena jinými slovy
 • Je pro něj těžké naučit se vztah mezi písmeny a zvuky
 • Plete si jednoslabičné výrazy, zejména předložky
 • Často se dopouští specifických chyb ve čtení a odpovídajících pravopisných chyb, kdy většinou mění pozici písmen ve slově, případně střídá první s posledním písmenem v krátkých slovech

Příznaky od 10 do 14 let

 • Čte pomaleji než ostatní děti v jeho věku
 • Mění pořadí písmen v některých slovech
 • Pomaleji rozpoznává předpony, přípony, kořeny slov a další parametry čtení a pravopisu
 • Má potíže s pravopisem a dokáže napsat stejné slovo různými způsoby v rámci jednoho textu
 • Vyhýbá se čtení nahlas
 • Má potíže se cvičeními/slovními úlohami v matematice
 • Píše s obtížemi nebo má nečitelné písmo
 • Psaní se obecně vyhýbá

Příznaky od střední školy dále

 • Velmi pomalé čtení s mnoha nepřesnostmi
 • Stále hláskuje špatně nebo píše stejné slovo různými způsoby v rámci jednoho kusu textu
 • Vyhýbá se testům, které vyžadují čtení a psaní
 • Má problémy se shrnutím textu
 • Má sníženou kapacitu paměti a potřebuje více času na dokončení úkolů
 • Má špatnou slovní zásobu a nedokáže uložit mnoho informací z čtení textu

Jde dyslexii vyléčit?

Dyslexie se nedá zcela vyléčit, ale je možné provádět pravidelná cvičení, která zmírňují viditelné potíže a usnadňují dítěti nebo dospělému každodenní život. Nejdůležitějším úkolem je rozpoznání, zda dítě touto poruchou trpí. Při diagnostice myslete vždy na to, aby dítě mělo k dispozici kvalitní zdroj světla, pomáhá také ukazování textu prstem či tužkou nebo střídání ve čtení a pauzy. Vybírejte zejména četbu, která dítě baví a po skončení čtení kontrolujte, zda dítě přečtenému textu správně porozumělo. Jestliže má vaše dítě diagnostikovanou dyslexii, je nutné, aby o tom věděli jeho učitelé. Nemělo by totiž být nuceno číst nahlas, ale jeho schopnosti by se měly rozvíjet jinak a jiným tempem než u ostatních dětí. Dítě by také nemělo být vystaveno psychickému stresu, které obvykle stav zhoršuje.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Webmd.com