S dominancí levé ruky se člověk rodí aneb Pravdy a mýty o leváctví

Levostranná dominance při běžných činnostech a úkonech, jakými jsou nejen psaní, ale také práce s různými nástroji, je spojená se specifickými mýty, jež se často odvolávají na vědecké studie. Tyto mýty však lze velmi dobře vyvrátit. Leváci tvoří až 10 % celkové populace a mají to občas v životě obtížnější – zejména ve školních letech, kdy se učí psát. Náročnější požadavky právě v této oblasti také vedly v minulém století ke snaze přeučovat leváky na praváky. Jak se ale ukázalo, leváci jsou schopni velmi dobře fungovat i s trochu složitějšími počátečními podmínkami. Rozdíly v dominanci rukou však vedly mnoho vědců k tomu, by se zabývali  statistikou, která zkoumala schopnosti leváků a praváků (ve spojení s dominantní polovinou mozku). Řada výstupů takových studií však není výrazně podložená solidními daty. Pojďme se tedy podívat, jaké mýty o levácích panují.

Leváci a jejich schopnosti

Existuje řada úsloví, jež se vztahují k omezeným schopnostem spojeným s levou rukou. Ta vycházejí především z majority praváků, kteří toho levou rukou rozhodně nedokážou tolik, co svou rukou dominantní. Stejně tak by ovšem mohli leváci tvrdit o své pravé ruce – ve skutečnosti však bývají leváci schopni toho zvládnout pravou rukou více než praváci svou levou. Levoruká dominance byla často spojována s následujícími mýty:

  • Větší kreativita
  • Vyšší inteligence
  • Lepší předpoklady pro vedení lidí
  • Tendence k tomu být introvertní
  • Větší podíl řízení činností pravou polovinou mozku

Přestože řada leváků má dané kvality či charakteristiky, v porovnání s leváky, kteří jimi nedisponují, podíl těchto osob prakticky odpovídá podílu u praváků. Z čeho tyto mýty vycházely a jak byly vyvráceny se dozvíte níže.

Kreativní leváci

Mýtus, že jsou leváci kreativnější, tedy více umělecky založení než praváci, je poměrně silně zakořeněn v celé společnosti. Možná je to dáno tím, že si levostranné dominance u lidí více všímáme nebo je podíl leváků mezi opravdu slavnými umělci nebývale vysoký – ve skutečnosti je však počet leváků bez uměleckého nadání poměrně vysoký. Podle výsledků několika provedených studií bylo dokázáno, že kreativita není u leváků obecně vyšší než u praváků, u žen je samotný podíl osob s kreativními schopnostmi ještě nižší než u mužů.

Leváci a vyšší inteligence

Přestože jsou leváci často nuceni hledat vhodná a flexibilní řešení (jelikož převážná většina produktů je pro spotřebitele navrhována s pravostrannou dominancí), není na místě přesvědčení, že leváci dosahují vyšší inteligence. Tato schopnost rychle se přizpůsobit podmínkám, kterou během života získávají, se může jevit jako komplexnější uvažování, skutečná úroveň inteligence u leváků se však pohybuje kolem stejného průměru jako u praváků.

Předpoklady k vedení

Schopnost dobře vést lidi na úrovni manažera i na vysokých státnických postech je spojená s celým spektrem vlastností, jimiž musí člověk disponovat. Je pravdou, že řada amerických prezidentů posledních volebních období patřila mezi leváky, neexistuje však žádná studie, která by nějakým způsobem propojila schopnost vést lidi právě s levorukou dominancí.

Introvertní leváci

Častým mýtem je také tendence leváků k tomu být introvertní či více otevření novým zážitkům. Jak ukazují psychologické studie zaměřené na stanovení rozdílů v osobnostním profilu leváků a praváků, nelze větší podíl introvertních osobnostních typů u leváků podložit solidními empirickými daty. Podle těchto výsledků tedy to, jaká ruka je pro vás dominantním, vaši osobnost nikterak neovlivňuje.

Fakta o levácích

Vedle uvedených mýtů jsou existují však také podložená fakta, která se vztahují k levákům. Podle nich mají leváci větší předpoklady ke spánkovým poruchám a také některým psychickým onemocněním. Vliv dominance levé nebo pravé ruky na lidskou osobnost či její fungování vědce zajímá dlouhodobě, proto se možná časem dozvíme i o dalších faktech.

Leváci a poruchy spánky

Poruchy spánku či neklidné spaní se často projevují častějšími pohyby končetin. Jak uvedla jedna menší studie, při zkoumání tohoto indikátoru se ukázalo, že až 94 % leváků trpí trhanými pohyby během spánku, u praváků se tento problém vyskytuje pouze u 70 %.

Leváci a duševní choroby

Kromě poruch spánku mohou mít leváci také tendence k nástupu duševních chorob. Podle některých studií je statisticky vyšší pravděpodobnost výskytu schizofrenie nebo schizofrenii podobných poruch. Naopak deprese či bipolární porucha se vyskytují spíše u praváků. Nicméně studie, která došla k těmto závěrům, byla aplikována pouze na malé studované skupině pacientů s danými poruchami.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Thehealthy.com